Ceník

Cena za poskytnuté právní služby a právní poradenství sestává z odměny advokáta určené množstvím poskytnutých úkonů právní služby a z náhrady hotových výdajů. Je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Úkony právní služby sestávají zejména z:

  • konzultace s klientem, převzetí právního zastoupení, sepis výzvy k plnění, sepis žalobního návrhu, sepis trestního oznámení, sepis smlouvy, sepis dalších typů podání, zastoupení klienta při jednáních před soudy, správními úřady, orgány státní správy a jinými úřady v řízení trestním, občanskoprávním, správním a ve věcech jiných návrhů.

Náhrada hotových výdajů advokáta sestává zejména z:

  • cestovní výlohy (jízdné, parkovné), náhrada za promeškaný čas cestou na místo konání úkonu a zpět do advokátní kanceláře, režijní paušál (paušální náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné), soudní či správní poplatky, které za klienta uhradí advokát, náklady na vypracování znaleckých posudků či překladů, vyhotovení opisů a fotokopií dokumentů, výpisů z veřejného rejstříků a dalších listin potřebných pro poskytnutí kvalifikovaných právních služeb a hájení zájmů klienta.

V případech dlouhodobé spolupráce s klientem je možno sjednat ceny úkonů poskytovaných právních služeb individuálně, případně formou měsíční paušální odměny, v rámci níž je zahrnut určitý počet hodin právních služeb za zvýhodněnou cenu.

Odměna v případech, kdy je klientovi poskytována právní služba spočívající v sepisu a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení dle ust. § 390a odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, dále jen IZ, je zákonem stanovena v ust. § 390a odst. 3) IZ, a činí 4.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty a v případě společného oddlužení klientů – manželů 6.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty. V odměně je zahrnuta také náhrada nákladů vynaložených v souvislosti se sepisem a podáním návrhu. V případě požadavku klienta na poskytnutí dalších právních služeb v souvislosti s jeho insolvenčním řízením (například komunikace s věřiteli, exekutory či soudy, sepis jiných podání a návrhů, vypracováním právních rozborů a poskytnutí dalšího právního poradenství, právních služeb či zastoupení klienta) je odměna advokáta řešena s klientem individuálně samostatnou smlouvou, obsahující ujednání o odměně a rozsahu požadovaných a poskytovaných právních služeb.

K odměně advokáta bude účtováno DPH dle platného a účinného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.