Obchodní sdělení

Novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uveřejněnou ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb., která nabyla částečně účinnosti dne 28. 12. 2015, byla advokátům nově uložena informační povinnost vůči spotřebitelům, kdy předmětné údaje jsou advokáti povinni uvádět v tzv. obchodních sděleních.

1) Informace o ceně za služby
Cena za poskytovanou právní službu je vždy dána buď obsahem dohody s klientem ve smlouvě o poskytování právní pomoci, která může mít ústní či písemnou formu, či vychází z příslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění. V případě, že vyvstane potřeba či nutnost cenu právní služby vzhledem k jejímu rozsahu a jiným důvodům změnit v průběhu jejího poskytování, je o tomto spotřebitel před dalším poskytováním služby informován, jakož i o právu ukončit poskytovanou právní službu v případě nesouhlasu s novou cenovou nabídkou za službu.

2) Právo na ukončení závazku
Smlouva o poskytování právní pomoci uzavřená s klientem zahrnuje vždy i dohodu o předčasném ukončení této smlouvy ze strany klienta, a to výpovědí nebo odstoupením, v závislosti na konkrétních podmínkách dohodnutých ve smlouvě. V zásadě je klient kdykoliv oprávněn spolupráci s advokátem ukončit na svoji žádost.

3) Platební podmínky
Podmínky placení za poskytované služby jsou dány vzájemnou dohodou před poskytnutím právní služby. Poskytnuté právní služby spotřebiteli jsou spotřebitelem hrazeny na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 10 dnů ode dne doručení, případně v hotovosti oproti vystavení pokladního příjmového dokladu. S ohledem na povinnost mlčenlivosti advokáta ve vztahu k osobě klienta, povaze a rozsahu klientovi poskytnuté právní služby, jenž je advokátovi uložena v ust. § 21 zákona č. 85/1996 Sb. zákon o advokacii v platném znění, neobsahuje vystavené vyúčtování bližší specifikaci poskytnutých úkonů právní služby. V případě reklamace služby obdrží spotřebitel písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje.

4) Komunikace s klientem
Při komunikaci s klientem jsou užívány telefonické či e-mailové kontakty uvedené v odkazu KONTAKT, a to v rámci běžné veřejné komunikační sítě s běžnou cenou.

5) Orgán mimosoudního řešení sporů
Orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, 110 00 Praha 1, IČ 66000777, jako subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu od 5. 2. 2016. Více informací na www.cak.cz