Oddlužení

Oddlužení fyzických osob

Naše advokátní kancelář nabízí v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon), dále jen IZ, možnost klientům – fyzickým osobám, které nemají dluhy převážně z podnikání, respektive jejichž věřitelé v podnikání vysloví s oddlužením souhlas, nebo věřitel má svoji pohledávku zajištěnou, možnost řešení jejich finanční situace formou zákonem předvídaného insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení, a to formou plnění splátkového kalendáře, zpeněžením majetku, případně kombinací obou způsobů s výslovným souhlasem dlužníka.

Uvedené řešení je zejména vhodné pro klienty, kteří již nejsou schopni splácet své splatné závazky vůči většímu množství věřitelů, či je na ně vedena exekuce, výkon rozhodnutí, případně jsou pohledávky postoupeny inkasním společnostem a jsou aktivně vymáhány.

Naše advokátní kancelář Vám zajistí sepis a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení Vaší osoby, a to v souladu s ust. § 390a odst. 1) IZ, kdy tento návrh je na základě zákonného zmocnění oprávněn za dlužníka sepsat a podat toliko advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce, nebo akreditovaná právnická osoba.

V souvislosti s Vaším insolvenčním řízením nabízíme možnost poskytnutí dalších právních služeb a poradenství s řízením spojených, nevztahujících se k sepisu a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení, a to zejména jednání a komunikace s Vašimi věřiteli, exekutory vymáhajícími pohledávky vůči Vaší osobě, vůči Vašemu zaměstnavateli, vůči orgánům státní správy a subjektům spravujícím informace o Vaší závazkové situaci, vůči insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci Vaší osoby, jako dlužníka, a dále ve všech záležitostech právní povahy na výše uvedená zmocnění navazujících, včetně sepisu vyjádření, právních rozborů, podání, řádných opravných prostředků vůči výše vyjmenovaným subjektům Vaším jménem a v zastoupení Vaší osoby. Rozsah požadovaných a poskytovaných právních služeb a poradenství je vždy individuálně sjednán dohodou mezi advokátem a klientem.

Vzorové návrhy zmocnění udělených klientem pro účely zastoupení a sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení, včetně smlouvy o poskytování právních služeb najdete níže :

VZOR – Smlouva o právním zastoupení pro sepis a podání návrhu na oddlužení včetně plné moci
VZOR – Smlouva o poskytování právních služeb a právním zastoupení klienta včetně plné moci

Níže rovněž naleznete poučení klienta – dlužníka o podmínkách a průběhu oddlužení dle insolvenčního zákona a o povinnostech dlužníka v něm dle § 390a odst. 1 insolvenčního zákona :

Poučení klienta – dlužníka o podmínkách a průběhu oddlužení dle insolvenčního zákona a o povinnostech dlužníka v něm dle § 390a odst. 1 insolvenčního zákona

Zajímá vás více informací o oddlužení a jeho průběhu? Jak v insolvenci správně postupovat? Na našem webu zaměřeném na problematiku oddlužení jsme pro vás připravili detailní přehled, jak oddlužení probíhá a jaké podmínky je třeba pro jeho povolení splnit. Najdete zde také kalkulačku oddlužení a možnost sjednat si nezávaznou konzultaci s naším insolvenčním poradcem.