Poučení klienta dle § 390a odst. 1 IZ


Poučení klienta – dlužníka o podmínkách a průběhu oddlužení dle insolvenčního zákona a o povinnostech dlužníka v něm dle § 390a odst. 1 insolvenčního zákona

Advokát tímto klienta – dlužníka upozorňuje a současně poučuje ve smyslu ustanovení § 390a odst. 1 insolvenčního zákona o:

1. obou způsobech řešení úpadku oddlužením, a to oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, nebo oddlužením plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, a o jejich důsledku na majetkové a rodinné poměry dlužníka, zejména o skutečnostech, že
1.1. všechen majetek dlužníka může být v oddlužení zpeněžen,
1.2. oddlužení dlužníka – manžela povede ke zrušení a vypořádání společného jmění manželů a k prodeji jeho části připadající nadlužníka,
1.3. při společném podání návrhu na povolení oddlužení dojde ke zrušení a vypořádání společného jmění manželů a k jeho zpeněžení,
1.4. dlužník si v oddlužení nemůže zvolit způsob (formu) oddlužení,
1.5. podmínkách úhrady odměny za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení Advokátem,

2. možném dopadu oddlužení dlužníka na majetek třetích osob, na které dlužník před podáním návrhu na povolení oddlužení převedl svůj majetek či jeho část,
2.1. zejména o možné povinnosti třetích osob, na které byl tento majetek převeden, vydat tento majetek zpět do majetkové podstaty dlužníka v případech, kdy šlo o právní jednání
2.1.1. bez přiměřeného protiplnění (například darování či kupní cena výrazně nízká),
2.1.2. zvýhodňující (například ve prospěch pouze jediného věřitele),
2.1.3. úmyslně poškozující věřitele,

3. podmínkách stanovených pro povolení oddlužení a důsledcích jejich nesplnění, kterým je odmítnutí či zamítnutí návrhu na povolení oddlužení soudem, zejména o podmínkách
3.1. nepovolení oddlužení v případě, kdy jej jím sledován nepoctivý záměr,
3.2. nutnosti souhlasu manžela s návrhem na povolení oddlužení při společném podání návrhu na povolení oddlužení manželů,
3.3. nutnosti doložit příjmy za období 12 měsíců předcházejících podání návrhu na povolení oddlužení,
3.4. skutečnosti, že dluhy z podnikání mohou být bez souhlasu věřitele či dříve realizovaného konkursu dlužníka neodstranitelnou překážkou povolení či schválení oddlužení,
3.5. skutečnosti, že v případě zamítnutí návrhu na povolení oddlužení či zrušení povoleného oddlužení může zůstat v platnosti rozhodnutí o prohlášení úpadku klienta a tento bude řešen konkursem,
3.6. skutečnosti, že návrh na zahájení insolvenčního řízení či návrh na povolení oddlužení může být rozhodnutím insolvenčního soudu zamítnut či odmítnut a důsledcích takovéhoto rozhodnutí,

4. postupech povolování schvalování oddlužení a důsledcích, jež mohou insolvenční řízení a úkony insolvenčního soudu či dalších subjektů insolvenčního řízení způsobit klientovi, a to zejména o
4.1. důsledcích prohlášení úpadku klienta na majetek klienta a jeho majetkové poměry (zpeněžení majetkové podstaty),
4.2. účincích zahájení insolvenčního řízení na soudní, exekuční a správní řízení, jichž je klient účastníkem,
4.3. účincích zahájení insolvenčního řízení na postupy při uplatňování pohledávek třetích osob – věřitelů dlužníka – vůči dlužníkovi,

5. podmínkách stanovených pro povolení oddlužení a důsledcích jejich nesplnění, kterým je odmítnutí či zamítnutí návrhu na povolení oddlužení soudem, zejména o podmínkách
5.1. nepovolení oddlužení v případě, kdy jej jím sledován nepoctivý záměr,
5.2. nutnosti souhlasu manžela s návrhem na povolení oddlužení při společném podání návrhu na povolení oddlužení manželů,
5.3. nutnosti doložit příjmy za období 12 měsíců předcházejících podání návrhu na povolení oddlužení,
5.4. skutečnosti, že dluhy z podnikání mohou být bez souhlasu věřitele či dříve realizovaného konkursu dlužníka neodstranitelnou překážkou povolení či schválení oddlužení,
5.5. skutečnosti, že v případě zamítnutí návrhu na povolení oddlužení či zrušení povoleného oddlužení může zůstat v platnosti rozhodnutí o prohlášení úpadku klienta a tento bude řešen konkursem,
5.6. skutečnosti, že návrh na zahájení insolvenčního řízení či návrh na povolení oddlužení může být rozhodnutím insolvenčního soudu zamítnut či odmítnut a důsledcích takovéhoto rozhodnutí,

6. povinnostech dlužníka v oddlužení, kdy jejich neplnění dlužníkem může vést ke zrušení oddlužení, zejména o povinnosti
6.1. vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
6.2. hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu,
6.2.1. jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek,
6.2.2. stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
6.3. bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,
6.4. vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání; insolvenční soud může v usnesení o schválení oddlužení stanovit i to, že přehled příjmů bude dlužník předkládat,
6.5. nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,
6.6. neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
6.7. nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit,
6.8. vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů,
6.9. zvláštních povinnosti podnikatelů dokládat příjmy v oddlužení,

7. nezbytnosti aktivní spolupráce dlužníka při oddlužení s insolvenčním soudem a insolvenčním správcem po podání návrhu na povolení oddlužení a v průběhu celého insolvenčního řízení.